EN | MK

Assembly

Assembly

President of the Assembly:
Slave Kukoski

Board Members:

 1. Tosho Chochoroski
 2. Pero Peshinoski
 3. Elizabeta Shekutkoska
 4. Giuliano Shekutkoski
 5. Daniela Maretich
 6. Lambush Shutinoski
 7. Ivana Pljushkoska
 8. Kiril Bebekoski
 9. Slave Bebekoski
 10. Natasha Kukoska
 11. Dragan Bebekoski